ประกันภัยสินเชื่อทางการค้า

หากลูกค้าคุณล้มละลาย แต่คุณยังไม่ได้รับเงิน
คุณจะทำอย่างไร?

ประกันส่วนธุรกิจประเภทอื่น

ประกันภัยสินเชื่อทางการค้าคืออะไร?

ธุรกิจต่างๆ ที่ให้ระยะเวลาการให้สินเชื่อและชำระเงินภายหลังมักมีความเสี่ยงในการไม่ได้รับค่าใช้จ่ายจากสินค้าที่จำหน่าย ไม่ว่าจะจำหน่ายให้กับธุรกิจต่างประเทศหรือภายในประเทศก็ตาม ประกันภัยสินเชื่อทางการค้าสามารถปกป้องธุรกิจคุณในกรณีที่ลูกค้าไม่ชำระเงินได้ ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้จากหลากหลายสถานการณ์ เช่น เหตุการณ์เชิงพานิชย์ หรือเหตุการณ์ทางการเมือง โดยเหตุการณ์ทางการเมืองนั้นมักทำให้เกิดการห้ามค้าขายระหว่างประเทศ และการแปลงสกุลเงินไม่ได้ จึงสามารถส่งผลกระทบต่อรายรับที่ควรจะได้


ประกันภัยสินเชื่อทางการค้าให้ความคุ้มครองอย่างไรบ้าง?

หลักการของประกันภัยสินเชื่อทางการค้านั้นคือการให้ความคุ้มครองหากลูกหนี้ไม่จ่ายเงินเจ้าหนี้ในระยะเวลาที่กำหนด(ตามกรมธรรม์) หรืออาจล้มละลายก็เป็นได้ โดยทั่วไปแล้ว ประกันสินเชื่อทางการค้าสามารถปกป้องและให้ความคุ้มครองในกรณีดังต่อไปนี้

 • การสูญเสียเครดิตในบัญชีลูกหนี้การค้า
 • การล้มละลาย
 • การยืดเยื้อไม่ชำระหนี้
 • เหตุการณ์ทางการเมือง (การเลื่อนการชำระหนี้ของรัฐบาล การผิดตกลงจากสัญญา การปลดหนี้ สงคราม การโอนย้าย ผู้ซื้อผิดนัด)
Image

ประกันภัยสินเชื่อทางการค้ามีประโยชน์ต่อธุรกิจคุณอย่างไร?

ประกันภัยสิ้นเชื่อทางการค้ามีประโยชน์หลากหลายรูปแบบ โดยผลประโยชน์มีตามดังต่อไปนี้: 
 • ขยายการจำหน่าย: ขยายผลผลิตภัณฑ์โดยการได้วงเงินสินเชื่อที่สูงและเสรีขึ้น
 • เพิ่มพูนมุลค่าทรัพย์สิน: ยกระดับบัญชีลูกหนี้ถึง 90-95% 
 • โอกาสการทำกำไรที่สูงขึ้น: ลดความผันผวนในการได้รายได้และลดความเสี่ยงในโอกาสเป็นลูกหนี้ที่ไม่ได้รับรายได้
 • เพิ่มพูนเงินหมุนเวียน: ลดเงินสำรองหนี้สูญไปยังเงินหมุนเวียน
 • เข้าตลาดใหม่ๆ: บรรเทาโอกาสเสียรายได้จากการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในการเข้าตลาดต่างประเทศ
 • การเพิ่มระกับความน่าเชื่อถือ: ยกระดับความน่าเชื่อถือในมุมมองประกันเป็น A+
 • การได้รับสิทธิ์และโอกาสใช้ในด้านการเงิน: สามารถต่อรองข้อกำหนดและเงื่อนไขได้ง่ายขึ้น รวมไปถึงความสามารถในการกู้ยืมจากสถาบันการเงิน โดยการประกอบไปด้วยการค้าส่งออกและลดความเสี่ยงในการนำสินค้าเข้า
 • โอนความเสี่ยง: โอนความเสี่ยงจากการไม่ได้รับรายได้ไปที่บริษัทประกันภัย
 • ความคิดเห็นที่สอง: เสริมการตัดสินใจการลงทุนค้าขายจากบริษัทประกันภัย

ประกันภัยสินเชื่อทางการค้าสำคัญต่อธุรกิจคุณอย่างไร?

ประกันสินเชื่อทางการค้าให้ความป้องกันจากความผันผวนของอุปสงค์ ภัยพิบัติทางธรรมชาติ เศรษฐกิจที่ย่ำแย่ และการไม่ได้รับรายได้จากลูกค้า ความเสี่ยงดังกล่าว โดยเฉพาะในยุคสมัยนี้ที่หลายๆ องค์กรมีความประสงค์ในการขยายกิจการไปต่างประเทศหรือภูมิภาคอื่นๆ อาจส่งผลให้ธุรกิจคุณต้องหยุดชะงักและมีผลกระทบต่อการหมุนเวียนของเงิน

ประกันภัยสินเชื่อทางการค้าเหมาะกับธุรกิจคุณไหม?

ประกันภัยสินเชื่อการค้าสามารถเอื้อประโยชน์ให้กับธุรกิจต่างๆ ในหลายรูปแบบ และสามารถประยุกต์ใช้กับธุรกิจที่มีการค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยอุตสาหกรรมด้านการผลิต การจำหน่าย หรือค้าปลีก มีความเหมาะสมเป็นพิเศษ
 
ตัวอย่างดังต่อไปนี้เป็นตัวอย่างประเภทธุรกิจที่อาจนำประกันภัยสินเชื่อทางการค้ามาสร้างประโยชน์ได้:

บริษัทก่อสร้าง:  หากลูกค้าของบริษัทก่อสร้างชำระเงินเป็นสินเชื่อและล้มละลาย แต่ทางบริษัทก่อสร้างนั้นได้สั่งวัสดุตามความประสงค์ของลูกค้าแล้ว จึงไม่ได้รับเงิน ประกันภัยสินเชื่อทางการค้าสามารถลดปัญหาด้านหมุนเวียนของกระแสเงินสดได้

บริษัทข้ามชาติ: การทำธุรกรรมกับหลายๆ ประเทศอาจมีความเสี่ยงในการไม่ได้รับเงินหากจำหน่ายโดยการใช้สินเชื่อทางการค้า แต่ประกันภัยสินเชื่อทางการค้าสามารถช่วยประเมินผลรวมทางสถิติของลูกค้ารายใดรายหนึ่งว่าจะมีโอกาสผิดนัดการชำระหนี้ของแต่ละธุรกรรมได้

ธุรกิจขนาดย่อม: ธุรกิจขนาดย่อมที่ผลิตสินค้าตามคำสั่งอาจผเชิญกับประสบการณ์ที่ไม่รับการชำระหนี้จากทางโรงงาน ผู้ผลิต หรือผู้จัดจำหน่ายได้ แต่ถ้าหากคุณมีประกันภัยสินเชื่อทางการค้า คุณสามารถประเมินความเสี่ยงในการทำธุรกรรมกับแต่ละลูกค้าได้

ผู้ส่งออก: การที่ผู้นำเข้าไม่ชำระหนี้หรือชำระช้ากว่ากำหนดให้กับผู้ส่งออกเป็นสิ่งที่พบได้บ่อยครั้ง การมีประกันภัยสินเชื่อทางการค้านั้นจึงสามารถป้องกันความเสี่ยงตรงนี้ได้ และยังสามารถแสดงให้ธนาคารเห็นถึงการดำเนินธุรกิจด้วยความรอบคอบที่สูงและอาจช่วยในการแสวงหาเงินทุนการค้าได้ง่ายขึ้น

ประกันภัยสินเชื่อทางการค้ามีค่าใช้จ่ายมากน้อยแค่ไหน?

มีปัจจัยอยู่หลายประการที่บริษัท  ประกันจะหยิบยกมาพิจารณาก่อนกำหนดราคากรมธรรม์ เช่น:

รายรับ: รายรับของบริษัทเป็นปัจจัยสำคัญในการประเมินราคา

ประวัติการซื้อขาย: ถึงแม้ประวัติการค้าที่อาจไม่ดีนักไม่ส่งผลต่อเบี้ยประกันภัยแพงขึ้น แต่หากประวัติการค้าของคุณกับลูกค้า พันธมิตร ผู้ผลิต หรือลูกหนี้การค้าเป็นประวัติที่น่ายกย่อง บริษัทประกันภัยอาจพิจารณาลดเบี้ยประกันภัยให้ได้

แนวโน้มของตลาด: แนวโน้มตลาดและความต้องการในอนาคตสามารถแสดงถึงความมั่นคงในอนาคต แนวโน้มที่มั่นคงมีความเสี่ยงน้อยกว่า ซึ่งอาจช่วยลดต้นทุนของนโยบายสินเชื่อการค้าได้

หมวดธุรกิจ: ความผันผวนของตลาดโดยรวม ฤดูกาล และอิทธิพลของตลาดภายนอกในอุตสาหกรรมที่คุณทำธุรกิจด้วยจะถูกนำมาพิจารณาเมื่อกำหนดเบี้ยประกันภัย

เงื่อนไขระยะเวลาสินเชื่อ: บริษัทประกันภัยมักนำรายละเอียดของระยะเวลาการให้สินเชื่อและจำนวนเงินมาใช้ในการประเมินเบี้ยประกันภัย หนึ่งในประโยชน์ของการทำประกันภัยสินเชื่อทางการค้าคือการได้คำแนะนจากผู้เชี่ยวชาญด้านสินเชื่อทางการค้าและการวิเคราะห์ในการให้เงื่อนไขระยะเวลาและจำนวนเงินสินเชื่อที่เหมาะสมในการลดความเสี่ยง

ความน่าเชื่อถือของลูกค้า:  ลูกค้าหลักๆของคุณอาจถูกประเมินโดยการพิจารณาจากความน่าเชื่อถือและประวัติการค้า ซึ่งบริษัทประกันภัยมักอิงตามข้อมูลที่ถูกเปิดเผย แต่ให้การตรวจสอบโดยไม่ระบุตัวตน ข้อมูลทั้งหมดนี้อาจส่งผลต่อเบี้ยประกันภัยได้

ประเทศ: สถานะของโครงสร้างพื้นฐาน การเมือง และความขัดแย้งระหว่างประเทศของที่อาศัยของธุรกิที่คุณทำการค้าด้วยสามารถส่งผลต่อเบี้ยประกันภัยได้

โครงสร้างนโยบาย: องค์กรต่าง ๆ มีความต้องการที่แตกต่างกัน ดังนั้นการสร้างนโยบายแต่ละข้อจึงปรับให้เหมาะกับความต้องการเหล่านั้น ความครอบคลุมขึ้นอยู่กับโมดูลหรือหน่วยการสร้าง และโมดูลเหล่านี้มีระดับความเสี่ยงที่แตกต่างกันซึ่งส่งผลต่อราคาของนโยบาย

CHAZ ช่วยคุณได้อย่างไร?

นโยบายสินเชื่อการค้าอาจต้องการข้อมูลจำนวนมากจากลูกค้าของลูกค้าของเรา ดังนั้นจึงค่อนข้างซับซ้อน ที่ CHAZ เราสามารถร่วมมือกับบริษัทประกันเพื่อให้มั่นใจว่าความเสี่ยงทั้งหมดจะได้รับด้วยแนวทางที่ถูกต้อง

ข้อสำคัญที่ควรต้องพิจารณา:

เนื้อหาที่ให้ไว้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น ความคุ้มครองที่เป็นลายลักษณ์อักษรอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบและอาจใช้ไม่ได้กับทุกสถานการณ์และนโยบาย ข้อกำหนด เงื่อนไข และคุณสมบัติเป็นไปตามสถานการณ์และปัจจัยเสริม CHAZ Insurance Brokers Ltd. จะไม่รับผิดชอบต่อความแตกต่างใดๆ ที่ควรมี สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อเราผ่านแบบฟอร์มสอบถามด้านล่าง
Image

ติดต่อเรา

สนใจซื้อประกันอยู่หรอ? ให้เราช่วยคุณสิ!
โปรดระบุ
โปรดระบุ
โปรดระบุ
โปรดระบุ
Image

กรุงเทพ (สำนักงานใหญ่)

75/62 อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร์ 2 ซ.สุขุมวิท 19 (วัฒนา)
ถ.สุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

ภูเก็ต

เลขที่ 20/129 หมู่ 2 ภูเก็ต โบ๊ท ลากูน พาร์ค พลาซ่า อาคาร F
ถนนเทพกระษัตรี ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

นโยบายการใช้คุกกี้และข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท แชส อินชัวรันส์ โบรคเกอร์ส จำกัด และบริษัท แชส ไลฟ์ อินชัวรันส์ โบรคเกอร์ส จำกัด (รวม เรียกว่า “บริษทั ” หรือ “เรา”) ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาการให้บริการของเราต่อท่าน คุกกี้ช่วยให้ท่านได้รับความ สะดวก และรวดเร็วในการใช้เว็บไซต์ และยังช่วยให้เราสามารถพัฒนาคุณภาพของเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น